Sustaxo-Logo-dark-1000px.png

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Kehtiv alates: 12.september 2022

Meie Sustaxo OÜ meeskonnas (“Sustaxo”) võtame teie privaatsust tõsiselt ja teeme kõvasti tööd, et tagada teie andmete privaatsus. Meie poolt pakutavad teenused on mõeldud ettevõtetele, kuid meil võib siiski tekkida vajadus töödelda mõningaid füüsiliste isikute isikuandmeid. See privaatsuspoliitika selgitab, millist tüüpi isikuandmeid Sustaxo kogub, kasutab ja töötleb, kui kaua me neid säilitame, kellega neid jagame ja kellele edastame ning milliseid õigusi saate oma isikuandmetega seoses kasutada.
See privaatsuspoliitika kehtib meie data.sustaxo.eu lehel oleva enesehindamise teenuse kasutajatele, meie veebilehe külastajatele ning meie äripartnerite, klientide ja müüjate esindajate andmete töötlusele.

1. ISIKUANDMETE VASTUTAV JA VOLITATUD TÖÖTLEJA

Vastutav andmetöötleja on Sustaxo OÜ (registrikood: 14306441) asukohaga Tallinn, Eesti. Kogutud isikuandmeid kontrollib ja töötleb vastutav töötleja.
Isikuandmete volitatud töötlejad on kolmandad osapooled, kellega meil võib olla vaja isikuandmeid jagada, et aidata meil teile teenuseid ja tooteid pakkuda.

2. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Andmesubjekti õiguste austamine on Sustaxo jaoks oluline ja seetõttu käsitletakse seda erilise tähelepanuga. Andmesubjektil on õigus küsida Sustaxolt teavet oma isikuandmete töötlemise kohta. Pange tähele, et enne, kui saame teid aidata teie isikuandmetega seotud taotluste puhul, peame veenduma teie isikusamasuses.
See tähendab, et teie päringu läbivaatamisel ja kahtluse korral võib Sustaxo paluda teilt andmesubjekti tuvastamiseks lisateavet. Teeme seda selleks, et olla kindel andmesubjekti identiteedis ja veenduda, et anname õigele isikule õiget teavet.

2.1. Teabe ja juurdepääsuõigus
Teil on õigus juurde pääseda oma isikuandmetele, mida Sustaxo töötleb. See võimaldab teil olla teadlik ja kontrollida, millist tüüpi isikuandmeid ja kuidas Sustaxo teie kohta töötleb. Samuti võite pöörduda Sustaxo poole ja küsida, millistel eesmärkidel me teie isikuandmeid töötleme, kui need jäävad teile ebaselgeks või soovite meilt täiendavaid küsimusi esitada. Püüame Teile vastata esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Keerulisemate päringute korral võib juhtuda, et peame pikendama vastamisaega kuu võrra või paluma teil oma taotlust täpsustada või küsime lisateavet.

2.2. Õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta
Kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist. Sustaxo lõpetab isikuandmete edasise töötlemise, kui töötlemise ainsaks aluseks on nõusolek. Kui töötlemise aluseks on muu õiguslik alus (nt leping, õigustatud huvi), võib töötlemist jätkata ka sellel teisel õiguslikul alusel.

2.3. Õigus andmete kustutamisele (“õigus olla unustatud”)
See õigus võimaldab andmesubjektil lasta oma isikuandmed kustutada, kui kehtib üks järgmistest tingimustes:

 • isikuandmed ei ole enam vajalikud seoses nende kogumise või töötlemise eesmärkidega;
 • andmesubjekt on oma nõusoleku tagasi võtnud;
 • andmesubjekt on töötlemisele vastu ja töötlemiseks puudub ülekaalukas õigustatud huvi;
 • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
 • isikuandmed on kustutatud, et järgida seadusest tulenevat kohustust.

Kustutamisõigus ei ole absoluutne õigus ja seetõttu ei pruugi teie taotlus oma isikuandmete kustutamiseks tähendada, et kõik teie andmed kustutatakse pärast taotluse esitamist. Mõnikord oleme seadusega kohustatud teatud andmeid säilitama ja sellistel juhtudel ei pruugi me teie kustutamistaotlust rahuldada. See võib juhtuda ka siis, kui peame neid andmeid säilitama juriidiliste nõuete esitamiseks või kaitsmiseks.

2.4. Õigus esitada kaebus järelvalveasutusele
Kui te ei ole rahul sellega, kuidas Sustaxo teie isikuandmeid töötleb, võtke meiega ühendust e-posti aadressil privacy@sustaxo.eu. Kui meie vastus Teid ei rahulda, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele. Riiklik järelevalveasutus Eestis on Andmekaitse Inspektsioon.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

 • Sustaxo töötleb isikuandmeid mitmel erineval eesmärgil, sealhulgas:
 • meie kliendi ja müüja suhete haldamine;
 • arvete esitamine ja sellega seotud kirjavahetus klientidega;
 • päringutele ja pretensioonidele vastamine;
 • klientide tagasiside saamine ja käsitlemine;
 • meie äritegevuse juhtimine, hindamine ja täiustamine (sealhulgas meie teenuste arendamine, täiustamine ja analüüsimine; meie suhtluse haldamine; andmeanalüütika teostamine; raamatupidamise, auditeerimise ja muude funktsioonide täitmine);
 • uuringute läbiviimine klientide tagasiside ja teenuse täiustamise eesmärgil;
 • pettuste ja muu õigusvastase tegevuse, nõuete ja muude kohustuste eest kaitsmine, nende tuvastamine ja ärahoidmine;
 • kohaldatavate juriidiliste nõuete, asjakohaste valdkonnastandardite, lepinguliste kohustuste ja meie poliitika järgimine ja jõustamine.
 • müügitegevus; turundus, otseturundus profileerimise teel ning müügi- ja sooduspakkumiste tegemine; andmeanalüütika turunduseesmärkidel;
 • juriidilised eesmärgid ja juriidilised kohustused, nt. järgides kehtivatest seadustest tulenevaid kohustuslikke nõudeid.

4. ISIKUANDMETE LIIGID, MIDA TÖÖTLEME

Sustaxo töödeldavad isikuandmed hõlmavad andmesubjekti:

 • kontaktandmed (näiteks nimi, postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber);
 • muud andmesubjektide poolt Sustaxole vabatahtlikult avaldatud isikuandmed;
 • meie veebisaitide külastamise ja kasutamise või meie teenuste kasutamise tulemusena tekkinud isikuandmed.

5. ANDMETÖÖTLUSE ÕIGUSLIK ALUS

Sustaxo töötleb isikuandmeid mitmel õiguslikul alusel, mis on järgmised:

 • Sustaxo võib töödelda teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel.
 • Sustaxo võib töödelda isikuandmeid, kui töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks.
 • Sustaxo võib töödelda isikuandmeid, kui töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks.
 • Sustaxo võib töödelda isikuandmeid, kui töötlemine on vajalik õigustatud huvide täitmiseks.

6. ANDMETE SÄILITAMINE

Säilitame oma süsteemides kogutud isikuandmeid viisil, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada mitte kauem, kui see on vajalik andmete kogumise või edasise töötlemise eesmärgist tulenevalt. Määrame selle konkreetse ajavahemiku, võttes arvesse:

 • Kasutajaga loodud teenuste pakkumiseks kogutud isikuandmete säilitamise vajadust;
 • Andmetöötleja õigustatud huvide kaitsmiseks, nagu on kirjeldatud eesmärkides;
 • Spetsiifiliste juriidiliste kohustuste olemasolu, mis muudavad töötlemise ja sellega seotud säilitamise vajalikuks teatud aja jooksul.

7. ANDMETE JAGAMINE

Me ei avalda teie kohta kogutud isikuandmeid, välja arvatud käesolevas privaatsuspoliitikas või konkreetsete tegevustega seoses esitatud eraldi teatistes kirjeldatud juhtudel.
Võime jagada isikuandmeid meie volitatud töötlejatega, kes osutavad meie nimel teenuseid meie juhiste alusel. Me ei luba neil isikuandmeid muudel eesmärkidel kasutada ega avaldada, välja arvatud juhul, kui see on vajalik meie nimel teenuste osutamiseks või juriidiliste nõuete täitmiseks.

 • Lisaks võime avaldada teie isikuandmeid (i) kui seda nõuab seadus või juriidiline protsess; (ii) õiguskaitseasutustele või teistele valitsusametnikele seadusliku avalikustamistaotluse alusel. Samuti jätame endale õiguse edastada teie kohta meie käsutuses olevaid isikuandmeid, kui müüme või võõrandame kogu oma ettevõtte või vara või osa sellest (sealhulgas saneerimise, lõpetamise või likvideerimise korral).

8. LINGID TEISTELE VEEBILEHTEDELE

 • Aeg-ajalt pakume teie mugavuse ja teabe huvides linke teistele veebilehtedele. Need veebilehed töötavad meie veebilehtedest sõltumatult ega ole meie kontrolli all. Nendel veebilehtedel võivad olla oma privaatsusteatised või kasutustingimused, mida soovitame teil kindlasti üle vaadata, kui külastate mõnda lingitud veebilehte. Me ei vastuta nende veebilhetede sisu, nende kaudu pakutavate toodete või teenuste ega lingitud veebilehtede mis tahes muu kasutamise eest.

9. ANDMETE EDASTAMINE

Võime teie kohta kogutud isikuandmed edastada riikidesse väljaspool riiki, kus teave algselt koguti. Nendes riikides ei pruugi kehtida samad andmekaitseseadused kui riigis, kus te isikuandmeid algselt esitasite. Kui edastame teie teabe teistesse riikidesse, kaitseme neid andmeid käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil ja selline edastamine toimub kooskõlas kehtivate seadustega.
Riigid, kuhu võime isikuandmeid edastada, võivad asuda:

 • Euroopa Liidus
 • Väljaspool Euroopa Liitu

Kui edastame isikuandmeid Euroopa Liidust riikidesse või rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu, toimub edastamine järgmistel alustel:
a) Euroopa Komisjoni otsus piisavuse kohta (adequacy decision);
b) piisava otsuse puudumisel muud õiguslikult lubatud alused (a) õiguslikult siduv ja täitmisele pööratav dokument riigiasutuste või organite vahel; b) siduvad ettevõttesisesed eeskirjad; c) standardsed andmekaitseklauslid või muud seadusega tunnustatud vahendid.

10. „KÜPSISTE“ KASUTAMINE

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad märgijada, mille saab paigutada teie arvutisse või mobiilseadmesse, mis unikaalselt tuvastavad teie brauseri või seadme. Küpsised võimaldavad veebilehel või teenusel teada, kas teie arvuti või seade on seda veebilehte või teenust varem külastanud. Küpsiseid saab seejärel kasutada selleks, et mõista, kuidas veebilehte või teenust kasutatakse, aidata teil tõhusalt lehtede vahel navigeerida, aidata meeles pidada teie eelistusi ja üldiselt parandada teie sirvimiskogemust. Küpsised võivad samuti aidata tagada, et veebipõhine turundus oleks teie ja teie huvide jaoks asjakohasem.

Kasutame küpsiseid saidi funktsionaalsuse, eelistuste, analüüsi ja turunduseesmärkidel. Funktsionaalsusküpsised aitavad meil muuta meie veebisaidi kasutatavaks, võimaldades põhifunktsioone, nagu lehel navigeerimine, autentimine ja juurdepääs veebisaidi turvalistele aladele. Veebisait ei saa ilma nende küpsisteta korralikult töötada. Eelistusküpsised võimaldavad meie veebisaidil meeles pidada teavet, mis muudab veebisaidi käitumist või välimust, näiteks teie eelistatud keel või piirkond, kus te viibite. Statistilised küpsised aitavad veebisaitide omanikel mõista, kuidas külastajad veebisaitidega suhtlevad, kogudes ja esitades teavet anonüümselt. Turundusküpsiseid kasutatakse külastajate jälgimiseks erinevatel veebisaitidel. Eesmärk on kuvada reklaame, mis on konkreetse kasutaja jaoks asjakohased ja köitvad ning seega väärtuslikumad avaldajatele ja kolmandatest osapooltest reklaamijatele.

Mõned meie küpsiste kasutamise eesmärgid hõlmavad:

Teie eelistuste ja seadete salvestamine. Kasutame küpsiseid teie eelistuste ja seadete salvestamiseks teie seadmesse ning teie kasutuskogemuse parandamiseks. Kui salvestate oma eelistused küpsistega, näiteks eelistatud keele, ei pea te oma eelistusi korduvalt määrama.

Turvalisus. Kasutame küpsiseid, et töödelda teavet, mis aitab meil tooteid kaitsta, samuti pettuste ja kuritarvituste tuvastamiseks.

Veebisaidile esitatava teabe salvestamine. Kasutame küpsiseid teie jagatud teabe meeldejätmiseks.

Analüütika. Kasutame kasutus- ja toimivusandmete kogumiseks esimese ja kolmanda osapoole küpsiseid ja muid identifikaatoreid. Näiteks kasutame küpsiseid veebilehe või teenuse unikaalsete külastajate arvu loendamiseks ja muu statistika koostamiseks meie toodete toimimise kohta.

Esitus. Kasutame küpsiseid, et mõista ja parandada meie toodete toimimist. Näiteks kasutame küpsiseid andmete kogumiseks, mis aitavad koormuse tasakaalustamisel; see aitab tagada, et meie veebilehed püsivad töös.

Mõned küpsised, mida me tavaliselt kasutame, on loetletud allpool. See loetelu ei ole ammendav, kuid illustreerib meie kasutatavate küpsiste tüüpi ja nende eesmärke:

Võime kasutada nii seansiküpsiseid kui ka püsiküpsiseid. Seansiküpsis kaob pärast brauseri sulgemist. Püsiküpsis jääb alles pärast brauseri sulgemist ja seda võib teie brauser kasutada järgmistel teenuse külastustel.

Lisaks võivad kolmandad osapooled seada küpsiseid, kui külastate meie veebisaiti, et pakkuda meie nimel teenuseid, nagu saidianalüüsid, et edastada videoid või muud sisu. Need kolmandad osapooled kasutavad töödeldavaid andmeid vastavalt oma privaatsuspoliitikale.

Palun vaadake üle oma veebibrauseri “Abi”, et teada saada, kuidas küpsiste seadeid muuta. Pange tähele, et kui seate oma brauseri küpsiseid keelama, ei pruugi te pääseda juurde meie teenuse teatud osadele ja meie teenuse teised osad ei pruugi korralikult töötada.

Lisateavet küpsiste sätete kohta leiate kolmandate osapoolte teabesaitidelt, näiteks www.allaboutcookies.org.

11. RAKENDUSSÄTTED

Võttes arvesse võimalikke muudatusi õigusaktides, kohtupraktikas ja isikuandmete kaitset tagavate tehnoloogiate praktikate arengut, jätab Sustaxo endale õiguse teha käesolevas privaatsuspoliitikas muudatusi. Seetõttu vaadatakse käesolev privaatsuspoliitika perioodiliselt üle ja vajadusel tehakse muudatusi.

12. KONTAKTANDMED

Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi või kommentaare või kui soovite oma õigusi kasutada, kirjutage aadressile:

Sustaxo OÜ, registrikood 14306441, aadress: Tulimulla tn 4, Tallinn, 13516, Eesti, e-posti aadress: privacy@sustaxo.eu