Sustaxo-Logo-dark-1000px.png

KASUTUSTINGIMUSED

Täname, et kasutate meie tooteid ja teenuseid (edaspidi Teenus). Teenusepakkuja on Sustaxo OÜ (edaspidi Teenusepakkuja), asukohaga Tallinn, Eesti Vabariik. Teenuse kasutajateks loetakse kõiki lehekülge data.sustaxo.eu (edaspidi Lehekülg) külastavaid isikuid (edaspidi Kasutaja). Kui kasutaja loob konto ning sisestab andmed, loetakse, et ta kasutab Teenust ja kohustub aktsepteerima ning täitma kõiki alljärgnevaid tingimusi. Tingimuste mittelugemine ei vabasta kasutajat ülal nimetatud kohustusest. Teenusepakkuja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevatest tingimustest.

Autoriõigused

data.sustaxo.eu leheküljel sisalduv mistahes teave on autorikaitse objektiks. Kasutajal ei ole õigus allalaetud faili muuta ega modifitseerida (sh eemaldada turvamärke). Kasutajal on õigus allalaetud enesehindamisvormi faili kasutada oma ärilistel eesmärkidel, kuid igakordselt tuleb kasutada viidet “Sustaxo ©”.

Teenusepakkuja vastutus

Kuigi Teenusepakkuja on teinud omalt poolt kõik endast oleneva, et Teenuse sisu vastaks kehtivatele õigusaktidele ning leheküljel sisalduv teave oleks täpne ja ajakohane, ei garanteeri teenusepakkuja informatsiooni õigsust ega vastuta teenuse kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest. Teenuse kvaliteet ning lõpptulemus sõltub otseselt nende andmete kvaliteedist ja õigsusest, mille Kasutaja on sisestanud. Teenusepakkuja ei vastuta sisestatud andmete õigsuse eest.

Teenusepakkuja pakub Teenust sellisena „nagu on”, ilma mingite garantiideta, nagu näiteks, kuid mitte ainult:

  • Teenuse kasutamine vastab kasutaja nõudmistele ja vajadustele;
  • Teenus sobib selle kasutuseesmärgiga;
  • Teenuses ei esine tõrkeid, katkestusi, turvaauke, vigu;
  • Teenusega seotud dokumentatsioonis ei esine vigu;
  • Teenuse kasutamisel ei esine kasutaja poolt kasutatava tark- või riistvara ühildumisprobleeme või tõrkeid;

Teenusepakkuja ei vastuta mistahes otsese või kaudse kahju eest, mis on tekkinud seoses Teenuse kasutamisega või Kasutaja seotusest Teenuse kasutamisega, näiteks kuid mitte ainult, käibe või kasumi vähenemine või saamata jäänud tulu, Teenuse kasutusvõimaluse või andmete kaotus või mainekahju.

Teenusepakkuja ei vastuta mistahes kahju eest, mis tuleneb kolmandate isikute tegevusest, sealhulgas, kuid mitte ainult arvutiviiruste ja nuhkvara levitamine, häkkimine, andmete (sh isikuandmete) vargus või loata kasutamine.

Teenusepakkuja vastutuspiirangud ei puuduta kahju, mis on tekitatud tahtlikult või raske hooletuse tagajärjel.

Teenusepakkuja ei vastuta viivituste ega kahju eest, mille on põhjustanud tema mõjualast väljaspool olevad tegurid, millega ei oleks olnud võimalik lepingu sõlmimise hetkel põhjendatult arvestada või mida ei oleks olnud võimalik vältida („force majeure”). Nimetatud tegurid on näiteks, kuid mitte ainult, kolmandate osapoolte programmides või tehnilistes seadmetes nagu andmevõrkudes esinevad probleemid, vead või rikked, elektrikatkestused.

Kui Teenuseosutaja allhankija on force majeure olukorras, loetakse, et ka Teenuseosutaja on võrdselt force majeur olukorras.

Andmekaitse ja privaatsus

Teenusepakkuja töötleb isikuandmeid vastavalt Teenusepakkuja Privaatsuspoliitikale.

Privaatsuspoliitika on käesolevate tingimuste lahutamatuks osaks ning on saadaval Teenusepakkuja kodulehel. Kasutajal on kohustus enne Teenuse kasutamist tingimuste ja privaatsuspoliitikaga tutvuda.

Muud tingimused

Teenus võib sisaldada veebilinke välistele veebilehekülgedele.

Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate isikute loodud veebilehekülgede sisu kättesaadavuse, vastavuse, täpsuse ega terviklikkuse eest.

Teenuse kasutamiseks võib Kasutajal olla tarvis kasutada või laadida alla kolmandate isikute loodud teenuseid või tarkvara. Selliste teenuste või tarkvara kasutamisele võivad kohalduda kolmandate isikute kehtestatud eraldi tingimused, mis rakenduvad Kasutajale ning mille eest Teenuseosutaja ei vastuta.

Teenusele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Erimeelsused püütakse kõigepealt lahendada läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised mõistliku aja jooksul tulemusi ei anna, võib osapool pöörduda vaidluse lahendamiseks Harju Maakohtusse.

Kui mingi käesolevate tingimuste säte muutub või osutub tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust või kohaldatavust; ning tühine või kehtetu säte asendatakse uuega ja/või tõlgendatakse tingimusi selliselt, mis on juriidiliselt võimalikult sarnane asendatud sätte või määratlusega.

Kontaktandmed

Lisateabe saamiseks tingimuste kohta võtke meiega ühendust e-posti teel: privacy@sustaxo.eu

Käesolevad tingimused on kehtivad alates 12.september 2022