Tööriistad keskkonnakestliku äri kiirendamiseks

Väljakutse

Suurettevõtetele ning finantssektorile kohustuslikuks muutuva, kuid kõiki ettevõtteid põhjalikult mõjutava EU kestliku rahastuse taksonoomia esimestele kriteeriumitele tuleb hakata vastavust arvestama 1. jaanuarist 2022.

Finantsasutused peavad enda keskkonna- ja kliimaeesmärkide ning taksonoomiale vastavuse tõestamiseks koguma andmeid kogu laenuportfelli kohta, mis pole mitte ainult pangale aeganõudev, vaid ka tänaste lahendustega VKEdele kulukas ja keeruline aruandlus.

Värske UNEPFI aruande kohaselt on ainult 14% Eesti ettevõtteid on seadnud endale kliimaeesmärke – see on oluliselt madalam EL keskmisest, mis on 41%.

Mis on EL kestliku rahastuse taksonoomia ja miks see meile oluline on?

Taksonoomia määratleb keskkonnakestlikud tegevused lähtuvalt kuuest keskkonnaeesmärgist:

Kliimamuutuste leevendamine

Kliimamuutustega kohanemine

Vee ja mereressursside säästev kasutamine ja kaitse

Üleminek ringmajandusele, jäätmetekke vältimine ja ringlussevõtt

Saastamine ja selle ennetamine

Ökosüsteemide kaitse

Neli tingimust tegevuste jaoks:

Tegevus sobib ühe keskkonnaeesmärgi jaoks määratletud makrosektori* kategooriasse

Annab olulise panuse vähemalt ühte kuuest keskkonna-eesmärgist

Ei kahjusta oluliselt ülejäänud viite keskkonnaeesmärki

Rakendamisel jälgitakse sotsiaalse kaitse miinum- standardeid

Taksonoomia aitab ühiskonnal

Teha teadlikke investeerimis­otsuseid

Näidata suunda tulevastele keskkonna-nõuetele

Suunata investeeringuid rohepöördesse

Luua selgust keskkonna-kestlikkuse kriteeriumide osas

Liikuda vähese CO2-heitega ja ressursitõhusa majanduse poole

Suurendada läbipaistvust ettevõtte partnerite ja tarbija jaoks

Millal ja kellele taksonoomia kohaldub

Mittefinantsettevõtjad so üle 500 töötajaga börsiettevõtted ja konsolideerivad avaliku huvi üksused.

Finantsettevõtjad nn. varahaldur, krediidiasutus, investeerimisühing, kindlustusandja või edasikindlustusandja.

Vaada detailset ajajoont >

Mittefinantsettevõtted Mittefinantsettevõtjad, kellel on direktiivi 2013/34/EL artikli 19a või 29a kohaselt kohustus avaldada muud kui finantsteavet, so üle 500 töötajaga börsiettevõtted ja konsolideerivad avaliku huvi üksused.

Finantsettevõtted Finantsettevõtjad, kellel on direktiivi 2013/34/EL artikli 19a või 29a kohaselt kohustus avaldada muud kui finantsteavet ja kes on varahaldur, krediidiasutus, investeerimisühing, kindlustusandja või edasi-kindlustusandja.

1.01.2022 – 31.12.2022

Alates 01.01.2022. kohaldatakse taksonoomiamäärust kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise eesmärkide suhtes.


ainult taksonoomia-kõlbliku ja mittekõlbliku majandustegevuse osa kogukäibest, kapitali- ja tegevuskuludest ja Taksonoomia artikkel 8 delegeeritud määruse I lisa punktis 1.2 osutatud kvalitatiivne teave, mis on selle avalikustamise jaoks oluline.

Taksonoomia artikkel 8 delegeeritud määruse I lisa punktis 1.2 selgitatakse, mida peavad mittefinantsettevõtjad avaldama koos tulemusnäitajatega (KPI).

Avaldada tuleb teavet:

  • arvestusmeetodite kohta (p 1.2.1),
  • taksonoomiamäärusele vastavuse kohta (p 1.2.2) ja
  • taustateave tulemusnäitajate kohta (p 1.2.3).

2022

1.01.2023

Alates 01.01.2023. kohaldatakse taksonoomiamäärust vee- ja mereressursside kestliku kasutamise ja kaitse, ringmajandusele ülemineku, saastuse vältimise ja tõrje ning elurikkuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamise eesmärkide suhtes.


mittefinantsettevõtjate peamised tulemusnäitajad, sealhulgas kogu kaasnev teave, mis tuleb avalikustada Taksonoomia artikkel 8 delegeeritud määruse I ja II lisa kohaselt.

2023

*CSRD


Info seisuga 9.12.2021

laiendatakse oluliselt nende ettevõtjate ringi, kellele laieneb kestlikkus-aruandluse kohustus vastavalt direktiivile 2013/34/EL. Äriühingute kestlikkusaruandluse direktiivi ettepaneku kohaselt hakkab kestlikkusaruandluse kohustus kohalduma suurettevõtjatele ning alates 01.01.2026 ka väikestele ja keskmise suurusega börsiettevõtetele; samuti suure kontserni emaettevõtjatele. Seega - kui CSRD ettepanek praegu avaldatud kujul vastu võetakse, siis laieneks mittefinantsettevõtjatele kestlikkusaruandluse kohustus järgmiselt: Suurettevõtjatele - majandusaastale, mis algab 01.01.2024 või hiljem. Kõikidele teistele suurettevõtjatele - majandusaastale, mis algab 01.01.2025 või hiljem. Börsil noteeritud VKE-dele alates 01.01.2026.


Loe lisaks >

1.01.2022 - 31.12.2023

Alates 01.01.2022. kohaldatakse taksonoomiamäärust kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise eesmärkide suhtes. Alates 01.01.2023. kohaldatakse taksonoomiamäärust vee- ja mereressursside kestliku kasutamise ja kaitse, ringmajandusele ülemineku, saastuse vältimise ja tõrje ning elurikkuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamise eesmärkide suhtes.


  • taksonoomia-kõlbliku ja mittekõlbliku majandustegevuse osakaal koguvaras;
  • taksonoomia artikkel 8 delegeeritud määruse artikli 7 lõigetes 1 ja 2 osutatud riskipositsioonide osakaal nende koguvaras;
  • taksonoomia artikkel 8 delegeeritud määruse artikli 7 lõikes 3 osutatud riskipositsioonide osakaal nende koguvaras;
  • taksonoomia artikkel 8 delegeeritud määruse XI lisas osutatud kvalitatiivne teave.

Nõue avalikustada lisaks:

nende kauplemisportfelli ja pankadevaheliste laenude osakaal nende koguvaras.


Nõue avalikustada lisaks:

Taksonoomia-kõlbliku ja mittekõlbliku mitte-elukindlustustegevuse osakaal.

2022 - 2023

1.01.2024

Nõue avaldada finantsettevõtjate peamised tulemusnäitajad, sealhulgas kogu kaasnev teave, mis tuleb avalikustada Taksonoomia artikkel 8 delegeeritud määruse lisade III, V**, VII, IX ja XI kohaselt, st: varahaldurite, krediidiasutuste**, investeerimisühingute, kindlustus- ja edasikindlustus-andjate

  • peamised tulemusnäitajad
  • kvalitatiivsed avaldatavad andmed

** Taksonoomia artikkel 8 delegeeritud määruse V Lisa punktid 1.2.3 ja 1.2.4., st teatud spetsiifilised nõuded krediidiasutuste peamiste tulemusnäitajate avaldamise kohta rakenduvad alates 01.01.2026.

2024

**SFDR


Info seisuga 9.12.2021

Finantsturu osalised ja finantsnõustajad peavad avaldama teavet mh keskkonnanäitajaid edendavate finantstoodete (taksonoomiamääruse art 6) pakkumisel ja lepingueelse teabe avaldamisel. Kliimaeesmärkidega seoses tuleb seda teavet avaldada alates 01.01.2022 ja ülejäänud 4 keskkonnaeesmärgi osas alates 01.01.2023. Samuti reguleerib SFDR keskkonnaalaste või sotsiaalsete omaduste edendamise ja jätkusuutlike investeeringute läbipaistvust perioodilistes aruannetes ja need nõuded kohalduvad alates 01.01.2022.


Selgita välja, kas sinu ettevõte tegeleb majandustegevusega, millele kohalduvad kestliku rahastuse taksonoomia kriteeriumid

Lahendus

SUSTAXO loob Accelerate Estonia programmis koostöös avaliku sektoriga selgust keskkonna- ja kliimakriteeriumide vastavuse hindamises, et Eesti ettevõtted – ka väiksed ja keskmised – võidaks EL rohepöördest.

Töötame välja kestliku rahastuse taksonoomia tööriista, mis aitab koondada ja valideerida eri standarditel põhinevaid andmeid nii, et see oleks universaalselt kasutatav, sõltumatu auditeerimis-teenuse pakkujast, ning kättesaadav ka keskmisele ettevõttele.

Jaanuarist aprillini 2022 viime läbi piloodi, millega mõtestame ja selgitame keskkonnakestlikkuse põhimõtteid ning teeme esmaseid mõõtmisi, mis viiksid samm-sammult kogu keskkonnamõju mõõtmiseni ning keskkonnakestlikkuse strateegia ettevõtte tegevustasandile viimiseni. Tegevustasandil kestliku rahastuse taksonoomiale vastavuse hindamine on ettevõtte kestlikumaks muutumise arenguteekonnal viimane samm, mitte esimene.

Solion scheme

Mis on süsiniku jalajälje arvutamisel skoopide 1-3 sisu?

Tiim

Kristiina Kerge

projektijuht

Teeme Ära SA

Linkedin

Jannus Jaska

teenusedisainer

Rohetiiger SA

Linkedin

Merili Vares

kestlikkuse ekspert

PwC

Linkedin

Andres Aavik

IT ekspert

Flowit

Linkedin

Partnerid

Accelerate Estonia
Keskkonnaministeerium
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Rahandusministeerium
LHV
LHV
Swedbank
SEB
Nasdaq
Tallinna sadam
Creatimos
Finance Estonia
Smart Cap
Rohetiiger
Teeme ära sihtasutus
Flowit
PWC